หน้าแรก ติดต่อเรา ยินดีต้อนรับค่ะ เข้าระบบ    สมัครสมาชิก    กระดานข่าว    ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป

   ประวัติความเป็นมา 
   แผนที่เขตรับผิดชอบ 
   ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 
   แผนที่ตั้ง อบต. 
  การจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากร

 ผู้บริหาร 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 บุคคลากรของหน่วยงาน
       สำนักปลัด อบต.
       กองคลัง    
       กองช่าง 
       กองสาธารณสุข ฯ   
       กองการศึกษา ฯ  
      งานตรวจสอบภายใน

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

บุคคลทั่วไป
54.198.140.182
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 42
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 4
54.198.xxx.xxx
66.249.xx.xxx
66.249.xx.xxx
37.58.xxx.xx

  ทั้งหมด: 4

เลือกภาษา

เลือกรูปแบบภาษา:

ข่าวสารน่ารู้

admin


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Bookmark

การจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน

การจัดการองค์ความรู้

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

การจัดการความรู้

 
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 download
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพ.ร.บ. พ.ศ.2540 download
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542                                   download
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 download

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

 
หลักธรรมะในการทำงาน download
รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้ download
ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง download
เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม download
9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ที่ได้ผลมากกว่า"เงิน" download
คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหาร และผู้นำที่ดี download
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น download
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ download
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 3/2556 download
การฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น download
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ download
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2555-2557) download
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร                                                                                                                                           download

 เอกสารปฏิบัติงานบุคคล

หลักเกณฑ์ในการประเมินและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององงานค์การบริหารส่วนตำบล

 download

พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

 download

พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

 download

สรุปหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 หรือ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

 download

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 download

คู่มือ_การจัดทำบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล

 download

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2553

 download

การกำหนดงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเกื้อกูลกัน(มท ๐๘๐๙.๑/ว ๕๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕)

 download

ตัวอย่าง_การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล(มีคำอธิบาย)

 download

แนวทางการรับโอนข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2553

 download

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการไม่สรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่าง

 download

การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

 download

คู่มือ_การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล

 download

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(เลขที่ตำแหน่งต่างๆ)

 download

ตาราง_โปรแกรมสำหรับตรวจสอบผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะพนักงานส่วนท้องถิ่น

 download

แนวทางการนับระยะเวลาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯ

 download

แนวทางการนับระยะเวลาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลฯ_(ตำแหน่งทั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพ)

 download

การขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในองค์การบริหารส่วนตำบล (มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๐๑)

 download

สรุปหลักเกณฑ์_การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 download

ก.อบต.(ก.กลาง)ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินพนักงานส่วนตำบล สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้แม้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา..New

 download

การกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 download

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550

 download

สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

 download

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ

 download

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(นอกระดับควบ) ตาม_มท 0809.2/ 33 ลง 25 กุมภาพันธ์ 2548

 download

แนวทางการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล กรณีการโอน(ย้าย)ภายหลังการประเมินเลื่อนระดับแล้วเสร็จ

 download

ความรู้เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 download

หารือวุฒิการศึกษารัฐศาสาตรมหาบัณฑิต

 download

การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

 download

คู่มือ ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ.รับรอง(สำหรับเทียบวุฒิการศึกษา)

 download

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๕,ว๓๕๖

 download

การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 download

แนวทางการแก้ไขกรณีการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไม่ถูกต้อง

 download

แนวทางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล(เพิ่มเต็ม-เพื่อประโยชน์ในการย้าย การโอน และการเลื่อนระดับ-มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔)

 download

ตารางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลท้าย พ.ร.ฏ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๐

 download

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์(ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ตามกฎหมาย)

 download

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองว(ฉบับที่ ๑) ๒๕๕๔

 download

การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๔...New!!!

 download

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ตามหนังสือ มท ๐๘๐๙.๒/ว.๑๖๓ ลง ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

 download

การปรับปรุงระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเพื่อรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลนอกระดับควบขั้นสูง

 download

แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น หลังได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔

 download

มาตรฐานเลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

 download

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองว(ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔

 download

ก.อบต.(ก.กลาง) ประกาศปรับค่าจ้างพนักงานจ้างใหม่(๕%)มีผล ๑ เมษายน ๒๕๕๔

 download

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๖๗๕)

 download

สรุปหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล อบต.

 download

ข้อหารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล

 download

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ปี ๒๕๕๔(สายงานระดับ ๑-๒-๓)

 download

แนวทางการแก้ไขกรณีเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไม่ถูกต้อง ว.๙๓๕๖

 download

การกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ_กรณีผู้มีทักษะ(หารือกำหนดตำแหน่งนักการภารโรงเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ)

 download

การกำหนดลักษณะ ชนิด เครื่องแบบและระเบียบในการแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ของ อปท.(ครูผู้ดูแลเด็ก)

 download

การกำหนดตำแหน่งเกื้อกูล(ที่สามารถขอเปิดกรอบมาบังคับใช้ใน อบต.โดยอนุโลมจาก ก.ท.หรือ ก.อบจ.)

 download

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารใน อบต.ใหญ่,กลาง,เล็ก

 download

การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

 download

การยกเลิกตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 download

หารือเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของครูผู้ดูแลเด็ก

 download

หารือเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น

 download

ประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

 download

การยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ระดับควบขั้นสูง)

 download

แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น

 download


 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-10-29 (2993 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]